Inscripcions

QUOTES D'INSCRIPCIÓ

  Abans del 5-09-2013 A partir del 5-09-2013
Estudiants* 60,00 € 70,00 €

Professionals que pertanyen a entitats col•laboradores*

140,00 € 180,00 €
Altres professionals 160,00 € 200,00 €


* Cal justificant acreditatiu
Documents acreditatius:
Estudiants: matrícula o expedient acadèmic vigent.
Professionals d'entitats i membres d'associacions: certificat acreditatiu i rebut bancari que acrediti estar al corrent de pagament.

Els preus inclouen la inscripció del congrés i assistència a les sessions, els coffee breaks, la documentació del congrés i el certificat d'assistència.

Per tal de dur a terme la inscripció, cal omplir el Formulari.