En els darrers anys, amb el desenvolupament de l’espai europeu d’educació superior, les universitats catalanes han bastit polítiques lingüístiques adreçades a la promoció del multilingüisme en les institucions d’educació superior i hi han desplegat un conjunt de mesures. En aquest sentit, el Pla de llengües 2008-2010 de la UAB, presenta «una aposta compromesa per donar resposta a les necessitats de gestió del multilingüisme», concretada en diverses accions, entre les quals figura el foment de la docència en anglès, tant en els estudis de grau com en els de postgrau. Membres del col·lectiu docent de la Universitat han fet seva aquesta orientació i imparteixen classes en anglès.

Si bé hi ha un gruix de recerca considerable sobre què implica ensenyar disciplines en una segona llengua en contextos d’ensenyament obligatori, són encara pocs els estudis que aborden la temàtica a l’educació superior, i tampoc no existeixen bancs de propostes pràctiques en aquest terreny. La trobada que es planteja té la finalitat de posar en comú i contrastar algunes de les experiències fins ara acumulades a la UAB i en altres universitats catalanes en contextos diversos (grau i postgrau; estudiantat autòcton i estudiantat procedent de programes de mobilitat; diferents àrees de coneixement…).

En les comunitats científiques, els sabers circulen passant d’una llengua a una altra, d’una cultura a una altra, i s’enriqueixen en aquesta circulació. Tanmateix, impartir docència en una llengua estrangera (o en una llengua franca com l’anglès) planteja reptes per al professorat, en el sentit que ha d’ajudar l’estudiant a desenvolupar expertesa en les maneres de fer i de dir de cada disciplina i, alhora, en una llengua que no és la (o les) que empra habitualment. D’altra banda, sembla pertinent de preguntar-se quines conseqüències té l’ús d’una llengua franca en el món universitari per a la modernització de les llengües europees i, especialment, per a la posada al dia del català científic i professional. Aquestes qüestions i les que aportin les persones participants seran objecte de discussió en la sessió.

Campus d'excel·lència internacional U A B