L’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) s’inclou en el conjunt de programes d’educació plurilingüe i hi aporta la seva especificitat i originalitat, atès que es tracta d’una proposta per aconseguir l’aprenentatge simultani de llengües i de continguts curriculars de qualsevol disciplina acadèmica.

En edicions precedents d’aquest congrés s’han destacat els beneficis estructurals de l’AICLE (aprofitar el temps d’ensenyament de matèries del currículum per aprendre llengües) i els avantatges didàctics (la llengua vehicular esdevé un mitjà per aprendre, de manera natural, continguts escolars i habilitats socials). Arrelada ja la proposta en molts centres europeus i en tots els nivells educatius (primari, secundari i terciari), aquest congrés pretén fer evolucionar l’AICLE cap a pràctiques d’ensenyament i aprenentatge cada cop més innovadores, realment integradores, centrades en l’aprenent i favorables a la construcció del coneixement.

Campus d'excel·lència internacional U A B